การจัดรูปแบบขนมนำมาจัดวางเรียงในตะกร้า กระจาดหรือภาชนะอื่นๆ เหมาะเป็นของฝากของขวัญ เนื่องในเทศกาลต่างๆ หรือฝากแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยราชการ และชาวเมืองเพชรโดยทั่วไป

     บรรจุภัณฑ์ที่นำสมัยอยู่ตลอด จากการใช้ถุงพลาสติก พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด เหมาะแก่การนำเป็นของฝาก หรือเดินทาง

     การพัฒนารูปแบบสินค้าที่แตกต่างจากตลาด เช่น วุ้นสายรุ้ง เม็ดขนุนถั่วแดง โดยทั่วไปใช้ไส้ถั่วเขียว

     การคัดเลือกและคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาผลิตสินค้า เช่น การคัดเลือกมะพร้าวอ่อนในการทำข้าวตู

     การนำวิทยาการจัดการระบบโรงงานมาใช้ผสมผสานกับระบบครัวเรือน ให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ เช่น การจัดเก็บสต็อกสินค้า การจัดทำระบบบัญชี การแบ่งสายงานการผลิตตามหน้าที่และสินค้า มีระบบการขนส่งของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใช้ระบบครอบครัวในการปกครองพนักงานให้มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ และความภักดีในหน่วยงาน

     ที่สำคัญ สินค้าขนมไทยลูกเจี๊ยบจำหน่ายในราคาไม่แพง แม้จะตั้งกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ระดับปานกลางถึงดีมาก ด้วยการเน้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต ทำให้ขนมไทยลูกเจี๊ยบได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงมาโดยตลอด ทั้งจากกลุ่มลูกค้าชาวเพชรบุรี หรือต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรียกว่าถ้าต้องการสินค้าอร่อยมีคุณภาพได้มาตรฐานก็ต้องขนมไทยลูกเจี๊ยบ

      ขนมไทยลูกเจี๊ยบเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้แสวงหาความรู้ในเชิงการผลิต การจัดการโรงงานในลักษณะของ smes หรือผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตขนมไทยเมืองเพชร จึงมักมีผู้ติดต่อขอศึกษาดูงานอยู่ตลอด ทั้งจากเทศบาล กลุ่มแม่บ้านการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่าง นักเรียน ทั้งระดับประถม และมัธยม นักศึกษาจัดทำโครงงานเพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาโทศึกษาข้อมูลด้านการจัดการขั้นพื้นฐานของโรงงาน ปริญญาเอกศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัย

     ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (smed อ่าน เอส-เหม็ด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ปี 2551

     ปี 2551 ได้้รับการคัดเลือกจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

     จากความสำเร็จที่ผ่านมา มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ขนมไทยลูกเจี๊ยบก้าวมาได้จนถึงจุดนี้ คือกำลังใจจากครอบครัว ตั้งแต่พ่อ-แม่ ที่ให้การสนับสนุน ชี้แนะและมอบโอกาสให้ สามีที่คอยช่วยเหลือและดูแลกิจการร่วมกันเป็นอย่างดี พี่และน้องทุกคนที่ร่วมคิดร่วมเกื้อหนุน เพื่อให้เกิดพัฒนาการในการจัดการต่างๆ รวมทั้งผู้มีพระคุณ ครูที่ส่งเสริมและบอกกล่าวติชมให้ขนมไทยลูกเจี๊ยบได้มีพัฒนาการที่ดีในการผลิตขึ้นเรื่อยๆ

     การรักษาคุณภาพในการผลิต และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถือเป็นนโยบายหลักของขนมไทยลูกเจี๊ยบ


  ขนมไทย ลูกเจี๊ยบ เลขที่ 29/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-427464 แฟกซ์ 032-415875 อีเมล์ lookjeab_sontana@yahoo.com